Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarde cv-ketel onderhoud abonnementen.

 

1.1

Op alle door Installatiebedrijf Mook en Bakker  uitgevoerde diensten, werkzaamheden en leveringen is deze regeling van toepassing. Opdrachten tot het verlenen van diensten, werkzaamheden en leveringen worden geacht erkenning en aanvaarding in te houden van deze voorwaarden, met gelijktijdig buitenwerkstelling van eventuele condities van onze wederpartij bij deze overeenkomst.

1.2

Onder “onderhoudsbeurt” c.q. “inspectiebeurt” wordt verstaan: het in bedrijfswaardige staat

opleveren van het energieverbruiktoestel met de daaraan verbonden regel- en

beveiligingsapparatuur.

1.3

Onder “storing” wordt verstaan: een gebrek aan een energieverbruiktoestel en de daaraan

verbonden regel- en beveiligingsapparatuur, waardoor het functioneren van het apparaat

onmogelijk is geworden.

1.4

Onder “tarieven” wordt verstaan de jaarlijks vastgestelde prijzen inclusief BTW, deel uitmakend van deze voorwaarden. De tarieven gelden voor het verzorgingsgebied van Installatiebedrijf Mook en Bakker  en voor toestellen tot 75 kW. De te hanteren tarieven worden jaarlijks vastgesteld en worden bij het afsluiten van een abonnement, bij offertes en op aanvraag verstrekt.

1.5

Service 1

Abonnement, t.b.v. een c.v.-ketel, gaswandketel en combiketel tot 75 kW die ten

tijde van het afsluiten van het abonnement niet ouder is dan 12 jaar.

Dit abonnement geeft recht op elk jaar een onderhouds- c.q. inspectiebeurt, een snelle service bij storingen en is inclusief onderdelen.

Vervangen onderdelen worden eigendom van Installatiebedrijf Mook en Bakker  .

Het abonnement vervalt indien er door de reguliere groothandel geen onderdelen meer worden geleverd. Toestellen die de leeftijd van 12 jaar overschrijden

vervallen automatisch, zonder bericht vooraf, onder het Service 2 abonnement.

Onderdelen is bedrag tot €325,00 inclusief btw

Service 2

Abonnement, t.b.v. een c.v.-ketel, gaswandketel, combiketel, direct gestookte

luchtverwarming, die dient als hoofdverwarming. Dit abonnement geeft recht op een jaarlijkse onderhouds- c.q. inspectiebeurt en een snelle service bij storingen.

 

Service 3

Abonnement, t.b.v. een c.v.-ketel, gaswandketel, combiketel, direct gestookte

luchtverwarming, die dient als hoofdverwarming. Dit abonnement geeft recht op een iedere 2 jaar een onderhouds- c.q. inspectiebeurt en een snelle service bij storingen.

 

Service 4

Bij het nieuw kopen van een nieuwe cv ketel en door Installatiebedrijf Mook en Bakker    geplaatst.

Dit abonnement geeft recht op iedere 2 jaar een onderhouds- c.q. inspectiebeurt, een snelle service bij storingen en is inclusief onderdelen.

Vervangen onderdelen worden eigendom van Installatiebedrijf Mook en Bakker.

Het abonnement vervalt indien er door de reguliere groothandel geen onderdelen meer worden geleverd. Toestellen die de leeftijd van 12 jaar overschrijden

vervallen automatisch, zonder bericht vooraf, onder het Service 2 abonnement.

Onderdelen is bedrag tot €325,00 inclusief btw

 

1.6

Het abonnement gaat in op de datum van inschrijving, voor de duur van twee jaar.

1.7

Het abonnement wordt stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd.

Het abonnement is, na de minimale looptijd van twee jaar, per maand opzegbaar met een opzegtermijn van een maand.

Indien het abonnement voor de minimale looptijd wordt opgezegd, zullen administratiekosten van € 40,00 in rekening worden gebracht.

1.8

De verplichting tot onderhoud en het opheffen van storingen vervalt indien de abonnee het

abonnementsgeld niet heeft voldaan.

1.9

Een adreswijziging/verhuizing dient 1 maand van te voren schriftelijk te worden doorgegeven. Bij verhuizing zal geen restitutie van het betaalde abonnementsgeld plaatsvinden.

2.0

Installatiebedrijf Mook en Bakker  is nimmer verplicht met een potentiële abonnee een overeenkomst te sluiten en kan met opgaaf van reden, weigeren een abonnement af te sluiten.

2.1

Onder het af te sluiten abonnement valt uitsluitend het energieverbruiktoestel (inclusief een

ingebouwde boiler tot een inhoud van maximaal 30 liter), expansievat, overstort, inlaatcombinatie en vulaftap, mits in dezelfde ruimte als de ketel geïnstalleerd.

De met het toestel verbonden installaties en het tussentijds bijvullen/ontluchten, vallen niet onder de abonnementsbepalingen.

Storingen aan het hiervoor genoemde worden uitgevoerd op basis van voorrijkosten en gewerkte tijd.

ONDERHOUD

2.2

Een abonnement wordt alleen afgesloten voor energieverbruiktoestellen welke in een goede staat van onderhoud verkeren en waarvan de bereikbaarheid arbotechnisch is verantwoord. Daartoe zal bij het afsluiten van het abonnement of  bij een verhuizing van het abonnement, een door de monteur te berekenen onderhoudsbeurt worden uitgevoerd, om een veilig gebruik van het energieverbruiktoestel te bewerkstelligen.

 

2.3

Voor toestellen van een fabricaat waarvan het onderhoud bijzondere aandacht of voorzieningen vraagt, zal in overleg met de abonnee/opdrachtgever een afwijkend tarief worden vastgesteld.

2.4

De in art. 1.5 bedoelde werkzaamheden zullen periodiek worden uitgevoerd conform de planning van Installatiebedrijf Mook en Bakker  , zonder dat de abonnee/opdrachtgever hiertoe aanvraag doet.

2.5

De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd conform de voorschriften van de fabrikanten van gas- c.q. elektrotechnische verbruikstoestellen en de geldende normen.

2.6

Installatiebedrijf Mook en Bakker  is gehouden de overeengekomen werkzaamheden deskundig uit te voeren met inachtneming van de daartoe geldende voorschriften.

2.7

Indien Installatiebedrijf Mook en Bakker  bij de gecontracteerde onderhoudsbeurt niemand thuis treft, laat de monteur een schriftelijk bericht achter waarin de abonnee/opdrachtgever verzocht wordt te reageren.

Blijft de abonnee/opdrachtgever in gebreke dan volgt een tweede schriftelijk verzoek om contact op te nemen.

Wordt na de tweede oproep Installatiebedrijf Mook en Bakker niet in staat gesteld de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren dan is Installatiebedrijf Mook en Bakker  van zijn verplichtingen ontslagen en kan Installatiebedrijf Mook en Bakker  op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of gebrek.

 

2.8

Indien een abonnee/opdrachtgever na een gemaakte afspraak zonder afbericht niet thuis blijkt te zijn, zullen bij een volgend bezoek extra voorrijkosten in rekening worden gebracht.

STORINGEN

4.0

Bij het accepteren van een storingsmelding zal er van worden uitgegaan (en is het een verplichting van de opdrachtgever) dat het werkadres vanaf dat moment voor de servicemonteur toegankelijk en bereikbaar is.

 

4.2

Koudestoringen. Dit betreft het geheel uitvallen van de hoofdverwarming, c.v.-ketel of het

energieverbruikstoestel in het hoofdvertrek. Deze storingen worden het hele jaar verholpen.

Maandag t/m vrijdag vanaf 07:30-21:00 weekenden en feestdagen 08:30-21:00

Storingen proberen wij binnen 6 uur op te lossen na een storingsmelding, tenzij het spoedeisende karakter ontbreekt (in overleg met de abonnee)

Bij zeer strenge vorst of bij ziekte van de abonnee/opdrachtgever kan in overleg met het meldingsadres van deze tijden afgeweken worden.

ONDERDELEN

5.0

Onderdelen worden geleverd tegen de geldende handelsprijzen inclusief BTW.

 

5.1

Onderdelen blijven eigendom van Installatiebedrijf Mook en Bakker  tot het moment dat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5.2

Onderdelen die voor garantie in aanmerking komen (ter beoordeling van de fabrikant/leverancier)

worden onder aftrek van administratie- en behandelingskosten gecrediteerd aan de opdrachtgever.

5.3

Op geplaatste (installatie)onderdelen geldt een garantietermijn van één jaar.

AANSPRAKELIJKHEID

6.0

De aansprakelijkheid van Installatiebedrijf Mook en Bakker , als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde (van een kwartaal abonnementsgeld), dan wel herlevering van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van Installatiebedrijf Mook en Bakker en voor zover Installatiebedrijf Mook en Bakker in staat is om soortgelijke zaken te leveren.

 

6.1

Installatiebedrijf Mook en Bakker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (indirecte) bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.

6.2

Installatiebedrijf Mook en Bakker is tevens nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, blikseminslag, vervuiling van de binnenleiding, leidinglekkage, storingen aan het gas- en elektriciteitsnet en bedieningsfouten.

6.3

In geval van levering van zaken door Installatiebedrijf Mook en Bakker die hij van derden heeft gekocht, verstrekt Installatiebedrijf Mook en Bakker op deze zaken slechts garantie indien en voor zover hij hiervoor een garantie van zijn leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die Installatiebedrijf Mook en Bakker van zijn leverancier verkrijgt.

6.4

Indien Installatiebedrijf Mook en Bakker door derden wordt aangesproken ter zake van schade vrijwaart de abonnee Installatiebedrijf Mook en Bakker voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid Installatiebedrijf Mook en Bakker.

6.5

Installatiebedrijf Mook en Bakker  is niet verplicht om een aanspraak op een garantie in behandeling te nemen indiende abonnee niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Installatiebedrijf Mook en Bakker  heeft voldaan.

6.6

Indien de abonnee Installatiebedrijf Mook en Bakker aan kan spreken op een door Installatiebedrijf Mook en Bakker afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en / of vervanging zal plaatsvinden, ter beoordeling van Installatiebedrijf Mook en Bakker.

6.7

Klachten of gebreken dienen door de opdrachtgever binnen 8 werkdagen na gereedkomen van de werkzaamheden te worden gemeld, na 8 werkdagen worden deze niet meer door Installatiebedrijf Mook en Bakker in behandeling wordt genomen.

BETALINGEN

7.1

De abonnementsgelden worden bij vooruitbetaling via contractfactuur (1x per jaar), in rekening gebracht.

7.2

Voor alle diensten die niet d.m.v. een éénmalige factuur kunnen worden afgerekend, wordt aan de abonnee/opdrachtgever een rekening verstrekt.

7.3

De abonnee/opdrachtgever betaalt binnen veertien dagen na ontvangst van de rekening. Indien de abonnee/opdrachtgever binnen de gestelde termijn van veertien dagen niet heeft betaald, ontvangt hij een betalingsherinnering waarin hem gewezen wordt op zijn verzuim en waarin hij alsnog in de gelegenheid gesteld wordt binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het bedrag te voldoen. Indien hij niet binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering heeft betaald, wordt hij wettelijk geacht, zonder verdere ingebrekestelling, in verzuim te verkeren. Indien de abonnee het niet eens is met de rekening dient hij binnen veertien dagen schriftelijk een klacht in te dienen.

7.4

Indien de abonnee/opdrachtgever niet binnen veertien dagen na ontvangst van de

betalingsherinnering heeft betaald zijn naast de eventueel verschuldigde rente van 1% per maand, de aan inning verbonden buitengerechtelijke kosten zoals innings- en administratiekosten, voor rekening van de abonnee/opdrachtgever.